Work in progress

 

Samuel Magnus Hills fem brev till Selma Lagerlöf

Brev 1 

Luther Academy                                 Wahoo, Neb. Den 16 nov 1901

Författarinnan Selma Lagerlöf

Ärade landsmaninna!

             I min föreläsning i Uppsala tog jag mig friheten inflika en hälsning till Eder, att vid Eder nästa studieresa besöka landsmännen i Förenta Staterna. Tvenne Sveriges celebra män göra nu sin rundresa genom landet och mottagas överallt med välvilja, ja rent af förtjusning. En väl anordnad (rundresa?) för en celeber författarinna tror jag skulle bilfva fullt ut lika lyckad. Jag tror läroverkspresidenterna och tidningarna här skola göra allt de kunna för att få en sådan rundresa till stånd. Och jag tror äfven att Ni som författarinna skall här finna ett mera tacksamt och rikare fält än både Palestina och Egypten. Var därför välkommen till Förenta Staterna!

            En av Edra förtjusta läsare. S. M. Hill

 *                      *                      * 

Brev 2 

(I brevet nedan har jag tyvärr inte kunnat återge de pilar som Hill ritat in. L.N.)

                       

Luther Academy                                                         Wahoo, Nebraska den 4 febr 1902

 Fröken Selma Lagerlöf                          Falun, Sverige

            Guds frid!

                         Mycken tack för brefvet! Under min vistelse i Stockholm skaffade jag mig af Walström & Widstrand aftryck från deras ...(?) ett trettiotal af Sveriges nyare författare i afsikt att införa en serie i vår ungdomstidning. Ord och bild har jag, recensioner och några biografiska data, äfven har jag Hasse Tullbergs ”Författare”.

            Finge jag utbedja mig som en ynnest bevisad (?) vår sv. Am. ungdom ett par uppgifter om Edert hem i Värmland, samt hur ni fick den ideen att skrifva Gösta Berlings Saga vore jag så innerligt tacksam. Eder sista bok, ”Jerusalem i Dalarna,” har jag redan beställt.

                                                            Eder förbundne

(Vänd!)                                               Samuel M. Hill

 

P.S. Skollärare Lundahl i Lund arbetar äfven på en Folkskolans läsebok. Är det den Ni är sysselsatt med? Han har begärt att ... (?) ”Svensk-amerikanarna” utaf dr Gustave Andreen i Rock Island.

            Här i landet undervisa vi i grammatik enligt den s.k. åskådningsmetoden. Vi uppliniera satserna och fördela de olika satsdelarna på streck i olika riktningar

 

Han     │         gick                                                     Lampan           │         står
            ganska fort                                                                              på bordet

 

            Om ej någon lärobok finns enligt en dylik metod, vore jag villig att utarbeta en med inledning af t ex Sandins Grammatiken. Den gör inlärandet af grammatiken mycket lättare. Ni kunde ju få en Eder förläggare att utgifva den. Vorde det den första, blifva det nog en god förtjänst. Vördsamt    

                                                S.M. Hill

 

*                      *                      *

Brev 3 

 Luther Academy                                             Nebr, den 2 mars 1903

 

Författarinnan Selma Lagerlöf, Falun

                        Jag trodde, att jag skulle få ett porträtt för min artikelserie utan att behöfva besvära Eder därom; men då det jag har ej passar att reproduceras, såsom ju tydligt ses, får jag bedja Eder hafva godheten sända mig ett för detta ändamål. ”Gösta Berling” och ”Jerusalem” gå nu i svenska tidningar här, så vår publik blir nog bekant med Edert författarskap.

            Den redogörelse Ni godhetsfullt lofvade sända rörande ”Gösta Berlings” tillkomst har ej anländt. Kanhända förläggaren glömt det. Jag vore synnerligt tacksam, om jag kunde få det. Kunde jag också få en hälsning från Eder personligen till det unga svensk-amerika, vore det för oss ett stort nöje.

            Jag underhandlar nu med Jac. Ahrenberg och Hufvudstadsbladets redaktör i Finland att få bidrag därifrån. Svenskarna böra blifva kända med hvarandra sak samma, hvar de vistas. Jag tror, att till och med missväxten i Norrland gjort sitt till att vi bli bekanta.

            Har ni uppgjort planen om Eder nästa bok än? Skall den handla om Svenskarne i Vesterlandet? Erik Janseismen i Norrland kunde tjäna som utgångspunkt. Ett ganska rikt material därom finns att bearbeta. Erik Janssons son bor här i staden. Rättegångshandlingar och kyrkoprotokoll samt uppgifter af ännu lefvande anhöriga i Sverige kunde gifva uppslag till någonting storartadt särskildt för Eder penna. Om så önskas, skall jag sända ett par småskrifter i ämnet.

            Härmed har jag naturligtvis ej velat i minsta mån diktera. Men jag är naturligtvis högeligen intresserad, och ”hvaraf hjärtat fullt är, däraf talar munnen.” En sympatiskt skriven skildring av landsmännen här skulle förena oss och i betydlig mån stärka svenskheten här. Och ni har svenska folkets öron nu såsom ingen annan.

            Jag gaf min hustru ”Jerusalem” till julklapp, och den läses här med förtjusning. Tack för den boken!

                                    Förbindligast

                                                            Samuel M. Hill

Brev 4 

 Luther Academy                                                         Wahoo, Neb den 4 juli 1903

 

            Författarinnan

                                    Selma Lagerlöf

 

            Mycken tack för porträttet och boken. Med ledning däraf hoppas jag kunna enkelt och kort ...(?) lämna ”Ungdomsvännens” läsare en skildring af Sveriges populäraste författare och hennes förnämsta arbete – ”Gösta Berlings Saga” och ”Jerusalem” gå nu såsom (?) följetonger i flera svensk-amerikanska tidningar.

            Eder förbundne,

                        Samuel M Hill

 

*                      *                      *

  

Brev 5 

Luther Academy                                                                                                         Wahoo, Nebr. USA                                                                                                                Den 3 december 1908

 

            Till författarinnan Selma Lagerlöf, Falun, Sverige

 

            Min välgångshälsning här från den fjärran vestern vill jag sända Eder med anledning af halfmilastolpen på lifvets väg, det femtionde året. Den kommer väl mycket post festam, då vi först av de svenskamerikanske tdningarna fingo veta om dagen genom underrättelserna om den allmänna hyllning som kom Eder till del.

            Vår tioåriga son, Vincent, beder ock om sin hälsning. Han fick Nils Holgersson förliden sommar, och han slutade ej förrän han hade läst igenom den. Den utgifves nu i New York förmodligen med Edert medgifvande.

            Men då Ni nu genom den ypperliga skildringen af kolonin i Jerusalem visat allmänheten, att verkligheten passa för Eder penna lika bra som sagor, så har jag ytterligare bevis för att ni borde följa min uppmaning och äfven skildra svenskamerikanarna.

            Vidare har genom minister Lagercrantz den tanken hunnit bryta sig igenom, att närmare förbindelse borde knytas mellan oss och Eder, och då skulle en sympatisk och genialisk skildring af de hitflyttade landsmännen bidraga mera därtill än måhända någonting annat.

       Jag är öfvertygad om att generalkonsul A. E. Johnson i New York skulle skaffa fri resa. Vidare tror jag att det alls icke skulle falla sig svårt att inkognito resa omkring ett helt år och dels genom föreläsningar vid ungdomsföreningar dels genom vistelse vid de svenskamerikanska läroverken både lära känna oss och hjälpa oss att lära vår ungdom att känna Sverige. Och jag tror mig kunna försäkra att våra hem skola stå öppna för Eder öfverallt, när Ni kommer.

            Sagolika äfventyr, otroliga strapatser och annat dylikt stoff, passande för romaner, tror jag ock att Ni skall kunna samla. Ty det är ju alldeles självklart, att vi hafva äventyrare bland oss. En upptäckt skall ni förmodligen göra: att stundom kunna brottslingar komma bland främmande och börja ett nytt lif och vara en heder för sig och sitt folk. Jag känner personligen några fall, och de finnas helt säkert i mängd.

            Skulle ni besluta Eder för att komma, så skall det vara mig ett kärt nöje att bistå Eder i arbetet på vad sätt jag kan. För det nöje Ni beredt oss genom Edra skrifter vill jag härmed uttala min innerliga tacksamhet.

                                    Med högaktning Eder förbundne

                                                                        S.M. Hill